Novinky

O nás

EFEZ je farské evanjelizačné združenie a taktiež spoločenstvo, pri rímsko-katolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža v Bratislave. Spoločne kráčame k svätosti a láske Otca, pod vedením Ducha Svätého a Panny Márie, Matky Božej, skrze jej Syna, Ježiša Krista.

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.“ (Ef 1,3-6)

Záväzok: chceme žiť „ako deti svetla“ nášho Boha Otca (porov. Ef 5,8)

Vízia: slúžime Bohu a ľuďom v našej farnosti skrze dary, talenty a charizmy Ducha Sv. Ohlasujeme radostnú zvesť evanjelia slovom a svedectvom života, a pomáhame zrealizovať túžbu pápeža Františka pri transformácii farností v duchu exhortácie Evangelii gaudium. Túžime po tom, aby ľudia, medzi ktorými žijeme, mohli osobne stretnúť a spoznať Ježiša, prijať ho a našli cestu do Otcovho srdca.

„On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku…“ (Ef 4,11-13)

Charizma

Charizma nášho spoločenstva sa dá symbolicky vyjadriť samotným názvom EFEZ, vyjadrujúce jednotlivé dimenzie, či duchovné piliere domu nášho spoločenstva:

Eucharistia: je pre nás zdrojom života a životodarným tajomstvom. Privádza nás k zjednoteniu sa s Otcom skrze adoráciu a kontemplatívnu modlitbu. Vyvyšujeme v nej Boha a staviame ho tak na prvé miesto v našom živote. Jej prijímanie nás učí žiť eucharistickým životom vo svete. Vedie nás k misii a evanjelizácii. Veľkú milosť pociťuje naše spoločenstvo pri spoločnej ale aj súkromnej adorácii a túžime aj ostatných privádzať k Pánovi, ako k prameňu spásy.

Na tejto úrovni rozvíjame liturgickú a kontemplatívnu
spiritualitu nášho spoločenstva.

„Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista .“ (Ef 5,20)

Farské spoločenstvo„fraternita“:  nám pomáha vytvárať hlboké vzťahy a žiť teológiu priateľstva, ktorú zjavil Kristus prijímajúc všetkých s otvoreným srdcom plným milosrdenstva, lásky a súcitu. Uvedomujeme si dôležitosť duchovného sprevádzania a tak prehlbujeme vzťah s Kristom ako aj v spoločenstve navzájom, kde jeden pre druhého sa snažíme vytvoriť rozmer duchovných priateľstiev pre zdieľanie a rast (členovia spoločenstva sa stretávajú, aby načúvali Duchu Svätému v modlitbe chvály, v zdieľaní o Božom slove a v modlitbe príhovoru).

Zároveň nás Duch Sv. pozýva k veľkému záujmu o farské spoločenstvo a budovanie jednoty. „Pozrite, ako sa milujú“, znejú slová Písma o komunite prvých kresťanov. Inšpiruje nás toto svedectvo prvotnej Cirkvi, svedectvo lásky medzi kresťanmi, ktoré bolo také silné, že mnohí sa obrátili len preto, lebo túžili žiť v takomto príťažlivom spoločenstve.

„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte,
ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4,32)

Evanjelizácia: je vyjadrením našej lásky, ktorú sme prijali od Krista a zároveň službou do ktorej nás cez misijný rozkaz povolal samotný Pán. Spája nás túžba šíriť Božie kráľovstvo, ohlasovať pokániea prinášaťzmierenie tam, kam násBoh volá. Charizmatická skúsenosť „krstu v Duchu Svätom“ nás ženie ale aj vyzbrojuje ohlasovať evanjelium a privádzať ľudí k stretnutiu sa s Kristom (cez rozličné duchovné obnovy, adoráciu, modlitby, hlásaným Slovom, našim svedectvom). V našej misionárskej a evanjelizačnej službe sa celkom spoliehame na Ducha Sv. On je Otcom nášho spoločenstva a hlavným evanjelizátorom. Máme k nemu mimoriadnu úctu ako aj k jeho neveste, Panne Márii, hviezde Novej evanjelizácie. Pestujeme duchovné priateľstvá so svätými, zvlášť sa nechávame inšpirovať hlavnými patrónmi spoločenstva. Členovia spoločenstva vidia rozmer Cirkvi a našej viery ako silne misionársky a angažujeme sa v rozličných službách a potrebách našej farnosti, podľa jednotlivých chariziem.

„A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy,takže aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali.“ (Sk 19,11-12)

Na tejto úrovni rozvíjame charizmatickú skúsenosť,
ktorá nám pomáha v duchovnej službe ako aj v osobnej modlitbe.

Zjednotenie v Otcovom Slove: je každodenným pokrmom pre našu dušu, ale taktiež mocným mečom Ducha, ktorým slúžime (Ef 6,17). Spája nás láska k Božiemu slovu a skúsenosť s Pánovu prítomnosťou cez Jeho Slovo v našich životoch ako aj v službe ohlasovania evanjelia.

„Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.“ (Ef 2,17)

Matka Božia

Je patrónom nášho eucharistického života a úcty. Bolo to práve v Efeze, kde bola vyhlásená dogma Theotokos (431), je prvým Bohostánkom, prvou monštrnaciou živého Boha medzi nami.Je Matkou nášho spoločenstva a učiteľkou pravej úcty k Eucharistii. Tradícia hovorí, že istý čas Panna Mária prežila v Efeze spolu s apoštolom Jánom.

Sv. Pavol

Knieža apoštolov, patrón farskej rodiny. Je to práve sv. Pavol, ktorý po tri roky, svojím slovom povzbudzuje nové spoločenstvo prvých kresťanov v Efeze a tak buduje túto komunitu, aby rástla v láske Kristovej a vo vernosti evanjeliu.

Sv. Mária Magdaléna

Patrón našej evanjelizačnej služby, ktorej cieľom je priniesť obrátenie človeka ku Kristovi. Najstaršie doklady úcty Márie Magdalény pochádzajú z konca štvrtého storočia, centrom jej úcty bol Efez, kde podľa tradície aj zomrela. Jej život je znamením mimoriadnej lásky ku Kristovi, lásky, ktorá je základom každej evanjelizácie. Biblické svedectvo o jej stretnutí sa so Zmŕtvychvstalým je začiatkom jej novej misie, kedy sa stáva apoštola apoštolov a taktiež našou apoštolkou, hovoriac: „Videla som Pána!“ (Jn 20,18)

Sv. Ján Apoštol

Patrón kontemplácie a odovzdávania živej skúsenosti s Božím Slovom. Ján zobral na žiadosť Spasiteľa Matku Božiu k sebe, tradícia hovorí, že do Efezu. V tomto dôvernom vzťahu syna a matky je stredobodom ich života Vzkriesený Pán. Ján nás učí, ako spočinúť pri večeradle na Ježišovom srdci a načúvať mu. Je milovaním učeníkom nášho Pána a učiteľom milosti zjednotenia. Je autorom listov a evanjelia, tak ako mal svojich učeníkov, práve v Efeze, ktorí cez ktorých sa zachovalo jeho apoštolské svedectvo, tak pozýva aj nás udržiavať poklad viery a odovzdávať ho ďalej.

„Vďaka Pavlovi asi dvanásť mužov prijíma krst v Ježišovom mene a zakúša vyliatie Ducha Svätého, ktorý ich znovuzrodzuje (porov. Sk 19,1-7). Prostredníctvom apoštola potom dochádza k rozličným zázrakom: chorí sú uzdravení a posadnutí sú oslobodení (porov. Sk 19,11-12). K tomuto dochádza preto, lebo učeník sa podobá svojmu Majstrovi (porov. Lk 6,40) a sprítomňuje ho komunikujúc bratom ten istý nový život, ktorý od neho prijal.“ (František)

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,34-35)

Náš tím

 • P. Milan Toman SVD – pastier Efezu
 • Stanislav Jaššák – pastier Efezu
 • Veronika Koštová – služba modlitby
 • Dávid Kancián – biblické triá
 • Petra Kubincová – tím detských chvál
 • Barbora Chamulová – tím detských chvál
 • Janek Košta – chválový tím
 • Soňa Mižovová – chválový tím
 • Eva Orjabincová – služba modlitby a poradenstva
 • Michaela Orjabincová – grafika a kreatíva
 • Mária Belišová – služba modlitby
 • Alexandra Grachová – služba modlitby a infomail

Naša služba

Zo života osobnej ale aj spoločnej modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej farskej komunity. Do služby a misie nás „ženie Kristova láska“, ako znie aj motto našej farnosti (Povýšenia Sv. Kríža).

4. základné piliere vyjadrujú našu pastoračnú a misijnú službu: 

adorácia: modlíme sa za farnosť, rodiny, deti a mládež, za evanjelizačné projekty farnosti. Zvlášť sa niektorí členovia venujú modlitbám za kňazov a nové povolania;

–  modlitba chvál: pozývame našich farníkov do modlitby chvál a uctievania, taktiež vedieme chvály pre deti;

–  mládežky: hudobne doprevádzame mládežnícke Sv. omše a niektoré slávnosti;

– duchovné obnovy: organizujeme farské duchovné obnovy zvlášť v čase pôstu, prípravy na Turíce a adventu, taktiež v ONLINE forme; plánujeme organizovať Seminár o živote v Duchu Svätom pre našu farnosť a okolie;

– birmovanci: pripravujeme mladých našej farnosti k prijatiu ich kresťanskej misie cez sviatosť birmovania, venujeme sa taktiež ich rodičom;

– manželské stretko: súčasťou evanjelizačného združenia je spoločenstvo Efez a taktiež nové stretko manželov, plánujeme vytvoriť službu pre manželské páry.

„Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: “Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?” Oni mu odvetili: “Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.” On sa opýtal: “Ako ste teda boli pokrstení?” Oni odpovedali: “Jánovým krstom.” Pavol povedal: “Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.” Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov.“ (Sk 19,1-7)

Kontakt

Kedy a kde sa stretávame?

Sme otvorené spoločenstvo a radi medzi seba pozývame nových ľudí. Stretávame sa každý druhý utorok po večernej sv. omši  vo farskej budove na Daliborku v spoločenstve Efez. Naše združenie dáva možnosť stretnutia sa v spoločenstve manželom ako aj mládeži.

Ako sa k nám pridať?

Napíšte nám, alebo osobne kontaktujte niekoho z nášho spoločenstva, ktorého poznáte z našej farnosti, radi sa s vami porozprávajú a priblížia vám spôsob našej modlitby, stretávania sa a služby.
Info: efez.daliborko@gmail.com