Novinky

O nás

EFEZ – farské evanjelizačné združenie: je rimskokatolícke spoločenstvo pri farnosti Povýšenia Svätého Kríža v Bratislave. Zjednocuje nás túžba prehlbovať život viery a zdieľať tento dar v službe novej evanjelizácie v duchu charizmatickej obnovy. Vo farnosti chceme budovať miesto prijatia pre tých, ktorí hľadajú spoločenstvo. Sme zaregistrovaní ako spoločenstvo pod Charis – CNSC (pracujeme taktiež na oficiálnom štatúte). Duchovným pastierom nášho spoločenstva je páter Milan Toman SVD a misionári verbisti, ktorí spravujú našu farnosť. 

Vízia: „Žite ako deti svetla!“ (Ef 5,8)  – našou víziou je naplno žiť poslanie učeníkov-misionárov (EG 120) a v sile Ducha ohlasovať radostnú zvesť evanjelia slovom a svedectvom života.

Túžime po tom, aby ľudia medzi ktorými žijeme mohli osobne stretnúť dobrého a milosrdného Boha skrze Ježiša Krista. Charizmatická obnova ako prúd milosti ponúka krst v Duchu Svätom celej Cirkvi a naše spoločenstvo chce byť týmto nástrojom Božej milosti.  

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.“ (Ef 1,3-6)

Záväzok: členovia nášho spoločenstva vedú aktívny sviatostný život, prehlbujú svoj duchovný rast skrze Božie slovo a modlitbou srdca. Spoznávajú svoje talenty, dary a charizmy Svätého Ducha, ktoré im pomáha naše spoločenstvo rozvíjať v službe pre farnosť. Zúčastňujú sa na spoločenstve každý druhý utorok, ako aj na dni spoločenstva. 

„On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku…“ (Ef 4,11-13)

Charizma

Charizma nášho spoločenstva sa dá symbolicky vyjadriť samotným názvom EFEZ, vyjadrujúce jednotlivé dimenzie, či duchovné piliere domu nášho spoločenstva:

Eucharistický život: Eucharistia je pre nás zdrojom života, je našou školou ako aj životodarnou cestou. V Eucharistickej adorácii vyvyšujeme nášho Boha tichou modlitbou srdca, ale taktiež spevom chvál pri našej službe. Prijímanie a rozjímanie nad darom Eucharistie nás učí žiť eucharistickým životom vo svete. Vedie nás k misii a evanjelizácii, v ktorej aj my dávame seba, svoj čas, talenty, všetku lásku, ktorú sme dostali od Pána. Veľkú milosť pociťuje naše spoločenstvo pri spoločnom slávení Svätej omše a túžime aj ostatných privádzať k Pánovi, prameňu spásy.

Na tejto úrovni rozvíjame liturgickú a kontemplatívnu
spiritualitu nášho spoločenstva.

„Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista .“ (Ef 5,20)

Farské spoločenstvo„fraternita“:  nám pomáha prehlbovať vzťahy a žiť teológiu priateľstva, ktorú zjavil Kristus prijímajúc všetkých s otvoreným srdcom plným milosrdenstva, lásky, rešpektu a súcitu. Vnímame, že spoločné kráčanie vo viere nám pomáha duchovne rásť. Sme otvoreným spoločenstvom a tešíme sa každému, kto zdieľa našu víziu a život viery spolu s nami. Jeden pre druhého sa snažíme byť oporou. 

Zároveň nás Duch Svätý pozýva k veľkému záujmu o farské spoločenstvo a k budovaniu jednoty. „Pozrite, ako sa milujú“, znejú slová Písma o komunite prvých kresťanov. Inšpiruje nás toto svedectvo prvotnej Cirkvi, svedectvo lásky medzi kresťanmi, ktoré sa snažíme nasledovať.  

„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte,
ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ (Ef 4,32)

Evanjelizácia: je vyjadrením našej lásky, ktorú sme prijali od Krista a službou do ktorej nás cez misijný rozkaz povolal. Spája nás túžba šíriť Božie kráľovstvo, ohlasovať Evanjelium a prinášať zmierenie tam, kam nás Boh volá. Charizmatická skúsenosť „krstu v Duchu Svätom“ nás posilňuje v tejto službe milosrdenstva. V našej misii nás vedie Duch Svätý, ktorému sa učíme stále viac načúvať a dôverovať. Máme k nemu mimoriadnu úctu ako aj k jeho Neveste, Panne Márii, hviezde Novej evanjelizácie. Pestujeme duchovné priateľstvá so svätými, zvlášť sa nechávame inšpirovať hlavnými patrónmi spoločenstva, ktorí mali kontakt s cirkvou v Efeze. Misionári verbisti, ktorí spravujú našu farnosť sú pre nás veľkým darom v misionárskej formácii. Členovia spoločenstva sa angažujú v rozličných službách a potrebách farnosti, podľa jednotlivých darov a chariziem.

„A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takže aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali.“ (Sk 19,11-12)

Na tejto úrovni rozvíjame charizmatickú skúsenosť,
ktorá nám pomáha v duchovnej službe ako aj v osobnej modlitbe.

Zjednotenie s večným Slovom Otca: Sväté Písmo je každodenným pokrmom pre našu dušu, ale taktiež mocným mečom Ducha, ktorým slúžime (porov. Ef 6,17). Spája nás láska k Božiemu slovu, ktoré spoznávame rozjímaním, modlitbou či zdieľaním sa nad ním v spoločenstve. Je pre nás cestou k premene zmýšľania ako aj prostriedkom na ceste zjednotenia sa s milujúcim Bohom skrze večné Slovo Otca.

„Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.“ (Ef 2,17)

Matka Božia

Je patrónom nášho eucharistického života a úcty. Bolo to práve v Efeze, kde bola vyhlásená dogma Theotokos (431), je prvým Bohostánkom, prvou monštrnaciou živého Boha medzi nami. Je Matkou nášho spoločenstva a učiteľkou pravej úcty k Eucharistii. Tradícia hovorí, že istý čas Panna Mária prežila v Efeze spolu s apoštolom Jánom.

Sv. Pavol

Knieža apoštolov, patrón farskej rodiny. Je to práve sv. Pavol, ktorý po tri roky, svojím slovom povzbudzuje nové spoločenstvo prvých kresťanov v Efeze a tak buduje túto komunitu, aby rástla v láske Kristovej a vo vernosti evanjeliu.

Sv. Mária Magdaléna

Patrón našej evanjelizačnej služby, ktorej cieľom je priniesť obrátenie človeka ku Kristovi. Najstaršie doklady úcty Márie Magdalény pochádzajú z konca štvrtého storočia, centrom jej úcty bol Efez, kde podľa tradície aj zomrela. Jej život je znamením mimoriadnej lásky ku Kristovi, lásky, ktorá je základom každej evanjelizácie. Biblické svedectvo o jej stretnutí sa so Zmŕtvychvstalým je začiatkom jej novej misie, kedy sa stáva apoštolka apoštolov a taktiež našou apoštolkou, hovoriac: „Videla som Pána!“ (Jn 20,18)

Sv. Ján Apoštol

Patrón kontemplácie a odovzdávania živej skúsenosti s Božím Slovom. Ján zobral na žiadosť Spasiteľa Matku Božiu k sebe, tradícia hovorí, že do Efezu. V tomto dôvernom vzťahu syna a matky je stredobodom ich života Vzkriesený Pán. Ján nás učí, ako spočinúť pri večeradle na Ježišovom srdci a načúvať mu. Je milovaným učeníkom nášho Pána a učiteľom milosti zjednotenia. Je autorom listov a evanjelia. Tak ako mal svojich učeníkov práve v Efeze, cez ktorých sa zachovalo jeho apoštolské svedectvo, tak pozýva aj nás udržiavať poklad viery a odovzdávať ho ďalej.

„Vďaka Pavlovi asi dvanásť mužov prijíma krst v Ježišovom mene a zakúša vyliatie Ducha Svätého, ktorý ich znovuzrodzuje (porov. Sk 19,1-7). Prostredníctvom apoštola potom dochádza k rozličným zázrakom: chorí sú uzdravení a posadnutí sú oslobodení (porov. Sk 19,11-12). K tomuto dochádza preto, lebo učeník sa podobá svojmu Majstrovi (porov. Lk 6,40) a sprítomňuje ho komunikujúc bratom ten istý nový život, ktorý od neho prijal.“ (František)

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13,34-35)

Náš tím

 

Naša služba

Zo života osobnej ale aj spoločnej modlitby v spoločenstve sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej farskej komunity. Do služby a misie nás „ženie Kristova láska“, ako znie aj motto našej farnosti (Povýšenia Sv. Kríža).

4. základné piliere Efezu sú vyjadrené konkrétnou službou: 

–  modlitba chvál: pozývame ľudí do modlitby chvál vždy posledný piatok v mesiaci v našom farskom chráme; taktiež vedieme chvály pre deti a hudobne doprevádzame mládežnícke Sv. omše a niektoré slávnosti;

– Seminár Život v Duchu – Sieversov seminár: je nástrojom, ktorý privádza ľudí k hlbšiemu kresťanskému životu v sile Ducha Svätého. Každý kresťan už prijal Ducha Svätého vo sviatosti krstu a birmovania. Skrze seminár život v Duchu majú byť účastníci uschopnení k tomu, aby svoj život formovali novým spôsobom – z Ježišovho Ducha a z Jeho sily;

– pravidelné stretko pre členov: každý druhý utorok sa stretávame pre náš formačný a duchovný rast v malých skupinkách. Budujeme tak vzťahy, zdieľame sa nad Božím slovom a životom viery, spoločne sa modlíme a chválime Pána;

– adorácia: modlíme sa za farnosť, rodiny, deti a mládež, za evanjelizačné projekty farnosti;

– duchovné obnovy a Biblické Triá: organizujeme farské duchovné obnovy, Biblické Triá, obnovy pre spoločenstvo (taktiež v ONLINE forme); 

– birmovanci: pripravujeme mladých našej farnosti k prijatiu ich kresťanskej misie cez sviatosť birmovania;

– individuálna služba: v spoločenstve spoznávame svoje dary ako aj svoju misiu – Boží plán a poslanie pre náš život.  

 

„Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: “Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?” Oni mu odvetili: “Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.” On sa opýtal: “Ako ste teda boli pokrstení?” Oni odpovedali: “Jánovým krstom.” Pavol povedal: “Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.” Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov.“ (Sk 19,1-7)

Kontakt

Kedy a kde sa stretávame?

Efez je otvorené spoločenstvo a radi medzi seba pozývame nových ľudí, ktorých zaujala naša vízia a charizma. Stretávame sa každý druhý utorok po večernej sv. omši  vo farskej budove na Daliborku. 

Ako sa k nám pridať?

Napíšte nám, alebo osobne kontaktujte niekoho z nášho spoločenstva, ktorého poznáte z našej farnosti, radi sa s vami porozprávajú a priblížia vám spôsob našej modlitby, stretávania sa a služby.
Info: efez.daliborko@gmail.com