Obnova Totus Tuus

Spoločenstvo Efez a farnosť Povýšenia svätého Kríža vás pozývajú na 33. dňovú prípravu úplného zasvätenie sa Trojjedinému Bohu, prostredníctvom Panny Márie. Túto duchovnú prípravu si môžete vykonať individuálne, spoločne v rodine, v modlitbovom či farskom spoločenstve alebo v online spojení s nami cez streamovaný program (daliborko.sk/tv/).

Totus Tuus! Tak znie názov našej spoločnej duchovnej obnovy. Tieto slová nám taktiež pripomínajú veľkého ctiteľa Panny Márie a svätého pápeža, Jána Pavla II. Kde má korene toto heslo v jeho živote? Sám odpovedá: „Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote.“ Takto hodnotí svoju skúsenosť s dielom svätého Ludvika z Montfortu veľký pápež, ktorý sa zasvätil Bohu skrze Matku Božiu.  „Táto ‘dokonalá úcta’ je nevyhnutnou pre toho, kto sa chce bez výhrad darovať Kristovi a jeho dielu vykúpenia.“

Ak chcete aj vy priniesť Bohu dar svojho života, rodiny a celého domu, tak aj vás pozývame do spoločnej  prípravy.  

Registrácia: elektronický formulár

V čom spočíva naša cesta:

  1. Začiatok duchovnej obnovy: v pondelok večer, 14.9.2020, začneme slávením sv. omše o 18:00 hod. Bude v deň Povýšenia sv. Kríža a v predvečer Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Po sv. omši bude modlitebný večer, počas ktorého každý z účastníkov dostane osobitné požehnanie s relikviou Svätého Kríža (taktiež online).  
  2. Denné zamyslenia: po vašej registrácii (ak ste tak ešte nespravili cez iné obnovy Efezu), vám zašleme každý večer text k danému dňu obnovy, podľa prípravy od sv. Ľudovíta z Montfortu.
  3. Ranná online adorácia a modlitba: od pondelka do piatku o 6:30 hod. budeme vysielať cez daliborko.sk/tv/ adoráciu, počas ktorej zaznie zamyslenie dňa a spoločné modlitby (litánie k Duchu Svätému, modlitba Zdravas Hviezda Morská, ktoré sv. Ľudovít odporúčal modliť sa počas 33.dní). Môžete prísť aj osobne do farského chrámu Povýšenia sv. Kríža (Petržalka).
  4. Modlitebný Večer milosrdenstva: v našej farnosti máme pravidelne, každý prvý štvrtok v mesiaci Večer milosrdenstva, organizovaný komunitou Emanuel (taktiež online).  
  5. Vyvrcholenie duchovnej obnovy: v nedeľu, 18.10.2020 o 19:00 hod. sa počas adorácie zasvätíme Trojjedinému Bohu prostredníctvom Panny Márie, podľa formy sv. Ľudovíta a našej prípravy (taktiež online).  

Slovo na úvod

Ak chceme vo svojej duši zachytiť Boží hlas, musíme vytvoriť  priestor ticha. Matka Božia je nám v tomto veľkou učiteľkou. Celý život, celá jej bytosť Panny Márie je smerovkou na jej Syna, Ježiša Krista: „Čokoľvek vám povie, urobte !“ – počujeme jej slová na svadbe v Káne Galilejskej.  P. Mária chce byť neustále otvorenou bránou. Bránou nášho srdca pre vstup Ducha Svätého.

Pravou  úctou a zasvätením sa Panne Márii sa stávame podľa sv. Ľudovíta „otrokmi“ Ježiša Krista, úplne sa mu zasvätiac, potom tento dobrý Majster, ako odmenu za „väzenie lásky“, do ktorého sa uzatvárame:

1) zbavuje našu dušu všetkých škrupúľ a otrockého strachu, ktoré ju môžu iba sužovať, spútavať a miasť;

2) rozširuje srdce svätou dôverou v Boha, keď spôsobuje, že hľadíme na neho ako na svojho otca;

3) inšpiruje ho nežnou detinskou láskou.

Ján Pavol II. hovorí: „Vie sa, že autor traktátu definuje svoju úctu ako formu ‘otroctva’. Toto slovo môže vadiť našim súčastníkom. Čo sa týka mňa, nenachádzam v tom žiadnu ťažkosť. Myslím, že sa jedná o istý paradox, aké sa často vyskytujú v evanjeliách, pretože slová ‘sväté otroctvo’ znamenajú, že by sme nemohli lepši použiť našu slobodu, najväčší dar, ktorý nám Boh dal. Pretože sloboda sa meria mierou lásky, ktorej sme schopní. Myslím, že je to toto, čo nám chcel autor ukázať.“

Duchovní otcovia hovoria, že človek má dve možnosti. Môže svoje generáciami hriechov uzavreté a zranené srdce otvárať sám, svojou silou a námahou. Toto však ide veľmi ťažko.  Ak si maličký  a slabý, skús  druhú možnosť, ktorú nám doporučuje sv. Grignion z Montfortu: „Duch svätí sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho Nevestu prijíma.“

Zasvätenie sa Bohu skrze Pannu Máriu nie je len odovzdaním srdca, ale otvorením všetkých oblasti nášho života pre príchod a vedenie Ducha Svätého. Podrobenie všetkých oblasti nášho života Božiemu Slovu v Marinom úkone „Fiat“! Zasvätiť sa Márii znamená prenechať Duchu Svätému riadenie nášho vnútra  ale aj celý priestor nášho každodenného života.

V praxi, a teda počas našej spoločnej prípravy, to bude znamenať postupné, veľmi konkrétne kroky dôvery, načúvania a spolupráce s Božím Duchom  – v škole Panny Márie.

Ako prvý krok bude pozvanie Panny Márie do oblasti nášho fyzického bytia. Zveriť naše fyzické zdravie Panne Márii znamená zrieknutie sa všetkých obáv, odovzdať jej každý strach z choroby, utrpenia, nemocničného prostredia, samoty a iných obáv, ktoré nás prenasledujú. Jednoducho odovzdáme Panne Márii svoje telo. To neznamená, že už nebudem chodiť k lekárovi, alebo nebudem užívať lieky, ale to všetko sa bude diať s absolútnou dôverou v Boha môjho Stvoriteľa.

Potom odovzdáme celý náš vnútorný život, všetky emócie a afektivitu. Odovzdáme jej všetko, čo je predmetom našej lásky, čo je pre nás príťažlivé , i osoby, s ktorými sa cítime dobre, ktoré máme radi , i tie ktoré nedokážeme prijať a milovať. Aby Duch Svätý mohol očistiť všetko, čo treba ešte očistiť, oživiť to, čo je ešte príliš chladné, uvoľniť to, čo je napäté, aby nás naučil milovať tak, ako On miluje. Možno, že Mária zasiahne  a ukončí vzťahy , ktoré nie sú od Boha, a ktoré nás zvádzajú do hriechu.

Žiť skutočné zasvätenie nás vždy privedie k obeti. Nebudem ďalej jednotlivo menovať oblasti, ktoré budeme zasväcovať Panne Márii. V podstate je  zasvätenie čímsi podobným, ako život v Božej prítomnosti, alebo chodenie s Kristom. Žiť zasvätenie sa Bohu s Pannou Máriou je skutočné dobrodružstvo. Nepodceňujme poslanie tej, ktorej bolo prisľúbené, že ona pošliape hlavu hada. Nechcieť byť jej deťmi v konečnom dôsledku znamená odmietnuť Božiu výzbroj. Zakončím toto úvodne slovko slovami sv. Grigniona z Montfortu:

„Mária splodila s Duchom Svätým to najväčšie, čo kedy bolo a bude – Bohočloveka, a porodí tiež najväčšie veci, ktoré budú v posledných dobách. Vytvorenie a vychovanie veľkých svätých, ktorí sa objavia na konci čias, je vyhradené jej, lebo len táto výborná a zázračná Panna môže v spojení s Duchom Svätým vykonať veci zázračné a mimoriadne. Jedným z hlavných dôvodov, prečo Duch Svätý nekoná teraz zjavné zázraky v našich dušiach je, že v nich nenachádza dostatočné zjednotenie so svojou Nevestou!“ Skúsme to spolu s Pannou Máriou tak, ako nás nabáda sv. Grignion z Montfortu.

„Opakovaním Totus Tuus každý deň, životom v harmónii s Máriou, môžete dosiahnuť skúsenosť dôvery a bezhraničnej lásky k Otcovi, nehy Ducha Svätého a transformácie seba v podobu obrazu Krista.“
 (Sv. Ján Pavol II.)

Tešíme sa na Vás

tím spoločenstva EFEZ