SION 120

Viacerí z vás určite poznáte modlitebné a pútnické miesto Medžugorie. Možno ste jeho veľkí priatelia a priaznivci, verní pútnici. Po mojom poslednom návrate z Medžugoria, z milostivých miest kopcov Križevac či Podbrdo, ma nadchla myšlienka vystúpiť na duchovný vrch, na vrch Sion. Hlbšie prehĺbiť vo svojom vnútri duchovnú cestu, ktorú už 40 rokov zjavuje Panna Mária, Kráľovná pokoja. Myslím si, že sa to nedá spraviť len čítaním posolstiev, alebo chodením do Meždugoria, ale jedine žitím posolstiev! Sion je zasľúbeným miestom, je to vŕšok Dávidovho mesta, je to Sväté mesto Jeruzalem, mesto ktoré má byť znamením pokoja. Mária nás bude sprevádzať výstupom na túto horu a zároveň čakať ako Archa Zmluvy – znamenie víťazstva. Vykroč na cestu hľadania slobody Božích detí s Kráľovnou pokoja!

Je čas, aby sme sa „prebudili sa zo spánku“ (Rim 13,11) – rezonujú mi tieto slová Písma, ktoré sú výzvou k obráteniu. 40 rokov je čas príchodu Panny Márie v Medžugoriu. Je tu pozvanie, prežiť záver tohto jubilejného 40teho roku výstupom na duchovný Sion. Každý deň pozdraviť modlitbou sv. ruženca Kráľovnú pokoja, adorovať Krista skrytého v „Novej Arche zmluvy“ a vyprosovať uzdravujúci prameň Svätého Ducha skrze Nevestu Ducha. Trvalé znamenie na nás čaká nie len v Medžugoriu, ale táto cesta na Sion chce zanechať trvalé znamenie v tvojom srdci! Pridaj sa aj ty do programu SION 120.

Najbližších 120 dní, od 5.2.2022 až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého 5.6.2022, budeme postupovať podľa posolstiev a 5.tich kamienkov. 5 kamienkov je skutočná skala Sionu, je to 5 kamienkov, ktorými zdolal Dávid Goliáša a tak mohol vystúpiť na Sion a vybudovať Dávidovo mesto. Veríme, že tento program pomôže aj tebe vybudovať Sväté mesto, Nový Jeruzalem tvojho srdca tak, ako o tom píše sv. Pavol v liste Rimanom hovoriac: „Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba.“ (Rim 11,26)

Možno si povieš, 120 dní? Nie to priveľa? Ak by sme chceli už teraz pozerať len na samotnú dĺžku cesty, tak by sa nám mohla zatočiť hlava. No v samotnom programe nejde o akési zdolávanie latky, nejde o výstup v zmysle niečo si dokázať, ide o cestu na ktorej chceme tancovať s Bohom a nechať sa ním viesť. Rozlíšiť počas najbližších mesiacov to, čo by sa mohlo stať súčasťou mojich každodenných duchovných návykov a sledovať tak rast ovocia Ducha Svätého vo svojom živote. Tento program ti má ponúknuť istý kľúč k Životu, ktorým otvoríš bránu Pokoja. Tento kľúč sa skladá z našich individuálnych duchovných návykov, ktoré nášmu životu dávajú štruktúru a smerovanie. Vďaka tomu si vieme lepšie uvedomiť Božiu prítomnosť vo všetkom čo robíme. Na začiatku každého takéhoto plánu je túžba byť s Bohom a milovať ho. Táto túžba je základom.

Len veľmi málo ľudí má konkrétny plán na to, ako rozvíjať svoj život po duchovnej stránke. Panna Mária chce byť v tomto zmysle našou učiteľkou a duchovnou sprievodkyňou. Väčšina kresťanov nemá cieľ, idú akoby ich život viedol autopilot. Preplnené diáre, zoznamy úloh, náročná práca, neustály hluk, neprestajný prílev informácií a úzkosť nás nútia zrýchľovať a nie spomaliť. Máme zaužívanú istú každodennú rutinu, no žijeme ju neuvedomujúc si Božiu prítomnosť. Máme podvedomý kľúč života ale pritom nám život uniká a my tak často strácame pokoj. Možno máme aj isté duchovné návyky no predsa len zisťujeme podľa ovocia nášho života, že to nestačí k tomu, aby sme sa udržali nad vodou v silných vlnách oceánu tohto sveta. Plávať proti takému silnému prúdu bez pomoci niečoho takého, ako je 5 kamienkov daných nám ako dar z neba, je takmer nemožné. Napokon zisťujeme, že ani nevieme kam smerujeme, sme zmätení a duchovne sa nechávame unášať prúdom. Skús sa teraz pozrieť na 120 dní, nie je to práve ideálny čas rozlíšiť vo vlastnej životnej realite Kľúč Života, ktorý ti pomôže nájsť vnútorný pokoj? Je to ideálny čas ako sa postaviť na 5 kamienkov a sledovať duchovné ovocie, ktoré budú prinášať podľa intenzity tvojho nasadenia sa. Upevniť svoje vnútro, vnútorného človeka v nás, ktorým je Kristus, ako vraví sv. Pavol, nie je ľahká cesta, preto nám v tom chce Panna Mária pomáhať. Túži po tom, aby jej deti duchovne rástli. Najbližšie mesiace ideme tvoriť náš nový každodenný rituál.

Tancuj najbližších 120 dní s Bohom

Prečo som spomenul tento obraz, tancovania s Bohom ako obraz výstupu na Sion? Grécki otcovia vyjadrovali dokonalú prítomnosť Svätej Trojice slovom perichoerisis. Doslova to znamená „poskakovať, tancovať“. Stvorenstvo a život sú Božími darmi, ktoré objavujeme kontemplatívnym spôsobom života. Táto forma poznávania nášho Boha, ako aj jeho darov je jedinou cestou ako objaviť prameň pokoja a radosti, prameň večnej lásky. Naša cesta na Sion má mať tento charakter. Bude dôležité v priebehu dňa si nachádzať čas na to, aby som sa zastavil a opätoval pohľad svojmu Stvoriteľovi. Aby som si vychutnal krásu a dobrotu jeho srdca a jeho milosti ktorú nám tak veľmi túži dávať. 5 kamienkov a istých 12 rád, ktoré sú postavené na nich nám majú pomôcť popretkávať deň akoby touto niťou kontemplácie Svätej tváre nášho Boha.

Nechcem aby si v tom vnímal akúsi záťaž, ale ako veľké pozvanie, veď Panna Mária vo svojich posolstvách neustále ďakuje po svojom príchode, za prijatie pozvania. Je to pozvanie do tanca s naším Bohom. Vedieť sa počas dňa zastaviť a opätovať pohľad Pánovi, jeho pohľad nám prináša silu, spomeň si na Matúša, ktorého svojím láskavým pohľadom povolal, spomeň si na Zacheja, ktorý skrze Pánov pohľad dostal dar spásy a vnútornej slobody. Čím častejšie sa vystavíš tomuto pohľadu, tým viac milostí na teba čaká. Zakladateľ rehole, do ktorej patrím, misijnej Spoločnosti Božieho Slova, bol sv. Arnold Janssen. Duch Svätý mu zjavil, dôležitosť zastavenia sa počas dňa a popretkávať túto niť každým dňom. Svojím spolubratom odovzdal modlitbu, ktorú voláme „štvrťhodinová modlitba“, každých 15 minút bolo počuť odbíjať hodiny a bratia prerušili prácu, ak hrali futbal na ihrisku, tak zastavili aj hru 😊 a modlili sa podobnými slovami: Bože, večná pravda, veríme v teba. Bože, naša sila a spása, dúfame v teba. Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom. Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno. Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen. Svätý Arnold takýmto spôsobom učil bratov vnímať neustálu Božiu prítomnosť, milujúceho Boha Otca, Otca „všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4,6).

Panna Mária nás skrze Medžugórie sprevádza už 40 rokov a učí tomuto pohľadu do „neba“ pritom stáť pevne na svojich nohách tam kde sme. Učí nás skrze 5 kamienkov pretkať deň Božou milosťou. Týmto programom SION 120 chceme prijať jej pozvanie.

Rád by som s vami zdieľal posolstvo jedného sna. Mal ho vedúci nášho spoločenstva Efez. Keď sa modlil a uvažoval nad touto duchovnou púťou, tak v noci sa mu snívalo, ako bol na svätej omši. Celebrantom bol pápež František. Kaplnka bola veľmi mala, intímna. Svätý Otec rozdával ľuďom pred oltárom ružence. Scéna sa mení, keď do kaplnky prichádzajú rehoľné sestričky s kalichom v ruke (je to obrad ich zasvätenia sa, ktorý vedie Svätý Otec). Po obrade sa pápež presúva do zadnej časti kaplnky, kde je malé dievča s ktorým tancuje (vyzerá že bola akoby chorá). Svätý Otec s ňou tancuje, pritom ho vôbec nebolia bedrá. Nad nimi je vitráž s horou na ktorej vrchole je svetlo slnka.   

Význam tohto sna je krásny a taktiež prorocký pre našu púť. Pápež predstavuje samotného Boha, ktorý nás čaká na posvätnom mieste. Zároveň reprezentuje Cirkev a jej sviatosti, ktoré sa nám dávajú na onom posvätnom mieste. Boh nás pozýva do intimity s ním. Tento vzťah je vyjadrený intimitou kaplnky, no hlavne tancom s malým dievčatkom. V prítomnosti Boha prichádza pokoj a radosť, do nášho vnútra, ale aj naše telo reaguje a je posilnené skrze blízkosť Boha. Dievčatko, ktoré je choré reprezentuje nás, ktorý sme chorý hriechom, no Boh nám dáva bezpodmienečne svoju lásku a pozvanie do tanca je tu pre všetkých, pozvanie do jeho blízkosti. Tejto milosti, vstupu do života najsvätejšej Trojice, ako nám to predstavil samotný tanec, predchádza rozdávanie svätého ruženca, ktorý nás má počas púte na Sion sprevádzať a viesť. Predstavuje Pannu Máriu, ako našu učiteľku duchovného života a orodovníčku v Božom kráľovstve. Naša púť nás privádza k hlbšiemu odovzdaniu sa Pánovi. Každý deň, každé ráno, sa budeme zasväcovať Pánovi skrze Pannu Máriu, aby sme obsiahli milosť obrátenia, kde naše srdcia budú celkom patriť Pánovi. V tomto sne to symbolizoval kalich a obrad zasvätenia sa sestier. Sestra nebola jedna, ale dve, čo symbolizuje viacerých ľudí, naše duše, ktoré vstúpili na túto cestu milosti a chcú patriť Pánovi. Milí priatelia, prijmime toto pozvanie do tanca.

„Drahé deti!  
Radujte sa so mnou! Moje srdce sa teší z Ježiša,
ktorého vám dnes chcem darovať. Želám si, drahé deti,
aby každý z vás otvoril svoje srdce Ježišovi,
a ja vám ho s láskou darujem.
Želám si, drahé deti, aby vás on pretváral, poučoval a ochraňoval.
Dnes prosím zvlášť za každého z vás a ponúkam vás Bohu,
aby sa vo vás zjavil. Pozývam vás k úprimnej modlitbe srdcom,
nech je každá vaša modlitba stretnutím s Bohom.
V každej práci a v každodennom živote postavte Boha na prvé miesto!
Dnes vás s veľkou vážnosťou pozývam,
aby ste ma počúvali a robili to, k čomu vás pozývam.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(Posolstvo, Medžugorie, 25. december 1987)

Zároveň je dôležité zdôrazniť jeden citát z Božieho slova. Náš Pán hovorí: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ Všetky aktivity stanovené programom Sion 120 je dôležité konať vo vnútornej slobode. Nerobiť to ako niečo, že si odškrtnem aktivitu. Posilniť ducha modlitby a modlitebný život je možné viacerými spôsobmi. Mohlo by úplne zničiť modlitbu, ak by sme ju konali ako nabaľovanie jednej modlitby za druhou. Každý z nás má taktiež svoj vlastný modlitebný život a praktizuje niektoré formy, ktoré ho posúvajú vpred a ktoré mu Boží Duch zjavil pre daný čas ako podstatné. Nie je cieľom nabaľovať ďalšie aktivity v zmysle kvantity. A predsa je tu 5 kamienkov, ktoré sú kľúčové a ktoré by mali byť súčasťou nášho duchovného života. Ich samotnú kvantitu ako časovú tak aj modlitebnú necháme na jednotlivcoch, aby skúmali a usporiadali si týždenný harmonogram tak, ako ich bude viesť Boží Duch, niektoré časti programu však chceme robiť spoločne a záväzne.

5 kamienkov Panny Márie z Medžugoria a program Sion 120

Modlitba srdcom

– každý deň sa zaväzujeme počas tejto duchovnej púte pomodliť  svätý ruženec. V Biblii je 150 krát spomenutý vrch Sion. Opakovaním modlitby Zdravas Mária pozdravíme tú, ktorú si Pán vyvolil za Nový Sion, za vežu Dávidovho mesta (porov. Loretánske litánie), aby nám táto púť pomohla budovať Sväté mesto našich sŕdc skrze modlitbu srdca, aby naše srdcia prenikol Svätý Duch. Vnímajme modlitbu sv. ruženca v jej kontemplatívnej forme. Ponorme sa do hĺbky Slova, do osoby Krista, ktorý v tomto Slove Žije a preniká všetko skrze svojho Ducha. Samozrejme toto spočinutie do modlitby sústredenia a pokoja je kontemplatívny dar, je to milosť od Pána. No vstúpi do nej len ten, kto sa nevzdá, kto vytrvá, kto kope studňu s dôverou Jakuba, ktorému ukázal Pán miesto kde má kopať. Sv. ruženec je pre nás „to miesto“. Taktiež je možné sa modliť podobne ako v Medžugoriu, ako súčasť prípravy na slávenie Eucharistie a vzdávanie vďaky po nej, alebo pri večernej modlitbe. Zaväzujeme sa modliť spoločne jeden sv. ruženec, no môžeš sa modliť aj viac. Ako dobre vieš, v Medžugóriu sa modlievajú pútnici 3 sväté ružence podľa posolstiev Panny Márie. No ako sme spomínali, v tomto nech ťa vedie Svätý Duch, nakoľko každý z nás už zároveň kráča istou duchovnou cestou a svoj denný plán si tak zostav sám.

–  každé ráno sa chceme zasvätiť Ježišovi Kristovi, jeho Božskému srdcu, skrze zasvätenie sa Panne Márii a obetovať deň na jej úmysly. Môžeme tak spraviť cez spoločnú modlitbu Zasvätenia sa Nepoškvarenému srdcu Panny Márie (podľa modlitby zo Svetla Marinho od Sv. Ľudovíta Gruignona – bude k dispozícii na Daliborku, ako aj zaslaním na mail.) + ráno si prečítať posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja (na Daliborku bude k dispozícii tiež posledné vydanie posolstiev, cena 6 eur).

– každé ráno vzývanie Ducha Svätého modlitbou: Príď Duchu Svätý tvorivý (bude k dispozícii na Daliborku, ako aj zaslaním na mail.).

„Drahé deti!
Dnes vás pozývam modliť sa na moje úmysly,
aby som vám mohla pomôcť. 
Deti moje, modlite sa ruženec a rozjímajte nad tajomstvami ruženca,
pretože i vy vo svojom živote prechádzate cez radosti i bolesti.
Takýmto spôsobom pretvárate tajomstvá do svojho života,
pretože život je tajomstvo až kým ho nevložíte do božích rúk.
Tak budete mať skúsenosť viery ako Peter, ktorý stretol Ježiša
a Duch svätý naplnil jeho srdce.
Aj vy ste, deti moje, pozvaní vydávať svedectvo žijúc lásku,
ktorou vás Boh deň čo deň zahŕňa mojou prítomnosťou.
Preto, deti moje, buďte otvorení a modlite sa srdcom vo viere.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2019)

Eucharistia 

Panna Mária nás pozýva prijímať svojho Syna skrytého v Eucharistii čo najčastejšie. Prijímaj Eucharistického Krista s vierou a s láskou! Avšak aj v tomto bode chceme nechať priestor tebe samotnému a tvojmu duchovnému rozlišovaniu, ako si naplánuješ. Najlepšie by bolo prijímať každý deň, no záväzne chceme na našej púti prijímať v Eucharistii nášho Pána počas dní pôstu a to, každú stredu a piatok.

– Adorácia: odporúčame 30 min. aspoň raz do týždňa. Nájdi si v rámci týždňa čas na tichú adoráciu. Modli sa pri nej srdcom, adoruj Živého Boha.

„Drahé deti,
môj Syn, ktorý je svetlo lásky, všetko čo konal a koná, konal z lásky.
Tak aj vy, deti moje, keď žijete v láske a milujete svojich blížnych, uskutočňujete vôľu môjho Syna. Apoštoli mojej lásky, staňte sa malými,
svoje čisté srdcia otvorte môjmu Synovi,
aby mohol prostredníctvom vás pôsobiť. Pomocou viery sa naplňte láskou.
Ale, deti moje, nezabudnite, že Eucharistia je srdcom viery.
To je môj Syn, ktorý vás sýti svojim telom a posilňuje svojou krvou.
To je zázrak lásky: môj Syn, ktorý vždy znova prichádza, živý, aby oživil duše.
Deti moje, žijúc v láske uskutočňujete vôľu môjho Syna a on žije vo vás.
Deti moje, mojou materinskou túžbou je, aby ste ho stále milovali viac, pretože vás pozýva svojou láskou, daruje vám lásku,
aby ste ju šírili všetkým okolo seba.
Skrze jeho lásku som s vami ako matka,
aby som vám hovorila slová lásky a nádeje,
aby som vám hovorila večné slová – slová víťazstva nad časom a smrťou,
aby som vás pozvala byť mojimi apoštolmi lásky.
Ďakujem vám.“
(Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2018
– Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane)

Božie slovo

Božie slovo čítajme a rozjímajme nad ním každý deň. Čas si stanov individuálne. Buduj vo svojom srdci priestor pre vnútorné ticho, pre načúvanie, to môže byť aj po samotnej modlitbe sv. ruženca, ako aj počas slávenia svätej omše. Chvíľka ticha na načúvanie. No zároveň po prečítaní si úryvku Sv. Písma. Je dobré mať rozčítané Písmo systematicky, vybrať si  napríklad niektorú knihu a čítať zaradom, zastaviť sa a načúvať ak ťa Duch bude k tomu viesť. Koľko času človek strávi na FB či iných platformách? Tomuto sa chceme vyhnúť a využiť čas správne a múdro. Nasledujúcich 120 dní ťa pozývame oveľa častejšie spoznávať stránky, ktoré písal Boh skrze svätopiscov, ktoré dýchajú jeho Duchom. Odporúčam viesť si taktiež duchovný denník, kde si môžeš zapísať v priebehu týždňa najdôležitejšie myšlienky, ktoré ti dal Duch Boží počas rozjímania (alebo aj prorocké sny), či myšlienky, pri ktorých si cítil pohyb vo svojom srdci.

V Božom slove môžeš vnímať nasledovné:

Pozorovanie: Čo ma v tomto stretnutí (v texte nad ktorým uvažuješ) oslovuje?
Porozumenie: Ako vnímam Ježiša v tomto evanjeliu? Čo ma toto stretnutie učí o Ježišovi?
Ako vnímam ostatných ľudí: čo prežívajú, ako sa správajú? Čo ma toto stretnutie učí o ľuďoch?
Aktualizácia: Ako toto stretnutie osvecuje môj život alebo aktuálna udalosť? Čo uvediem do praxe vo svetle tohto stretnutia?

„Drahé deti!
Prajem si, aby ste pochopili, že som vašou matkou
a chcem vám pomôcť a pozvať vás k modlitbe.
Len prostredníctvom modlitby budete môcť pochopiť
a prijať moje posolstvá a uviesť ich do života.
Čítajte Sväté písmo, prežívajte ho a modlite sa,
aby ste mohli pochopiť znamenia týchto časov.
Toto sú osobitné časy! Som s vami preto, aby som vás priblížila k môjmu srdcu a srdcu môjho Syna Ježiša. Moje milé deti, chcem, aby ste boli deťmi svetla, a nie tmy. Preto prežívajte to, čo vám hovorím.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1993)

Pôst v stredu a piatok

Prichádzame ku kamienku, ktorý je pre mnohých, vrátane mňa, veľkou výzvou. Posledný čas vo mne rezonujú silne slová posolstva, kde Panna Mária hovorí: „Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, kto sa postí, nebojí sa zlého“. Ako opisuje taktiež v inom posolstve, toto storočie je pod silný útlakom Zlého. Satan chce zastaviť plány jej Nepoškvrneného srdca, Božie plány pre tento svet, ale aj pre každého z nás. Písmo nás povzbudzuje, aby sme sa vzopreli zlému, pôst je práve týmto zdvihnutím hlavy smerom k Pánovi.

Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
(Jak 4,7)

Nedá sa postiť len tak, že sa niečoho zrieknem, treba ten čas niečím naplniť a tiež ako istú formu získanej almužny – darovať. Darovať to, čo ušetríme. Človek v ten deň získa čas, nemusí tráviť dlho prípravou obeda, pamätám si, ako som počas práce rád „vymenil“ obed za sv. omšu o 12tej hodine, aj my chceme v tieto dni prichádzať predovšetkým takto vnútorne hladný k Pánovmu oltáru a prijímať Eucharistiu. Daruj svoj čas v tento deň zvlášť Pánovi. Pôst nás upevňuje vnútorne, nášho vnútorného „človeka“ ako sa píše v liste Ef. Táto tradícia je bohatá a jej ovocie je mimoriadne. Skúsme ísť spoločne do tejto výzvy a spoznávať ovocie pôstu na vlastnej „koži“ práve tým, že sa budeme postiť.  

Keď Ježiš vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho pýtali:
„Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“

Povedal im:
„Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“
(Mk 9,28-29)

„Drahé deti!  
Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu a pôst s ešte väčším nadšením,
až kým sa vám modlitba nestane radosťou.
Milé deti, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla.
Ešte raz vám opakujem: len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti.
Som s vami a učím vás, milé deti: v Bohu je pokoj a vaša nádej.
Preto sa priblížte Bohu a dajte ho na prvé miesto vo svojom živote!
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
(Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2001)

Samozrejme, ak má niekto zdravotné ťažkosti tak nech si upraví stredu a piatok pôst podľa seba. Pre ostatných odporúčame pôst podľa Medžugória, pôst o chlebe a vode. Ale zároveň aj tu, nech to pramení z tvojho srdca ako vnútorná túžba objavovať zmysel pôstu ako aj jeho ovocie. V tomto bode sa zaväzujeme postiť v tieto dni, v stredu a piatok. Mať len jedlo trikrát denne. No chlieb a voda je len ako odporúčanie.

Pôst nás privádza na kráľovskú cestu, mať správnu mieru vo všetkom. Zároveň je to prostriedok duchovného boja, ktorý pomáha Panne Márii uskutočňovať jej plány v tomto svete.

– v rámci pôstnej aktivity sa snaž obmedzovať čas strávený na internete a sociálnych sieťach. Počas týchto 120 dní daj viac času Pánovi a Panne Márii v modlitbe. Ak máš stráviť čas pri nejakej aktivite, tak nech je to niečo, čo buduje tvoje zdravie alebo čo buduje spoločenstvo.

– najbližších 120 dni sa zrieknuť pitia alkoholu (v nedeľu a na sviatky je výnimka);

– šport, cvičenie, prechádzka: duchovný otec, karmelitán Wilfrid Stinissen učí o pozitívnej forme pôstu heslom „v zdravom tele, zdravý duch“. Je to skutočne tak, uvedomujúc si podľa biblickej tradície, že telo je darom od Pána, treba sa oň tiež s láskou starať. Správna forma úcty k vlastnému telu je potrebná. Fyzickou prácou, námahou, alebo tiež športom či prechádzkou, pomáhame nášmu telu k spravenému fungovaniu. Ak chceme, aby naša modlitba bola sústredená a pozorná, potrebujeme mať v zdravom rozpoložení tiež naše telo a fyzické sily. Posilňuj v tomto čase taktiež pozitívnu formu asketiky cvičením, či prechádzkou x krát do týždňa (nechávame na teba, ako si vypracuješ týždenný harmonogram, odporúčame však cca 3-krát do týždňa).

„Drahé deti.
Všetkých vás milujem. Vy všetci, všetky moje deti,
vy všetci ste v mojom srdci.
Všetci máte moju materinskú lásku
a všetkých vás chcem viesť k poznávaniu Božej radosti.
Preto vás pozývam. Potrebujem pokorných apoštolov,
ktorí s otvoreným srdcom príjmu Božie slovo a pomôžu druhým,
aby cez Božie slovo pochopili zmysel svojho života.
Deti moje, aby ste to mohli, musíte sa naučiť cez modlitbu
a pôst počúvať srdcom a poddávať sa.
Musíte sa naučiť odmietať všetko to, čo vás vzďaľuje od Božieho slova
a túžiť iba po tom, čo vás k nemu približuje.
Nebojte sa. Som tu. Nie ste sami. Prosím Ducha Svätého,
aby vás obnovil a posilnil.
Prosím Ducha Svätého, aby ste sa pri tom,
keď pomáhate druhým, uzdravovali aj vy sami.
Prosím ho, aby ste skrze neho boli Božími deťmi a mojimi apoštolmi.“
(Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2013
– Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane)

Sviatosť zmierenia

Mesačná spoveď – maj svojho spovedníka, ktorému budeš chodiť na sviatosť zmierenia. Vždy sa dobre priprav modlitbou k Duchu Svätému a tiež dobrým spytovaním svedomia. Modli sa taktiež za svojho spovedníka. Mesačnú spoveď a prípravu naň spoj tiež s čítaním Božieho slova. Môžeš si len prečítať to, čo v tvojom systematickom čítaní nasleduje, alebo evanjelium daného dňa, či text Písma, ktorý opisuje skutky, naplnené uzdravujúcou láskou Božieho milosrdenstva. Alebo si náhodne otvor, po vzývaní Ducha Sv. Svätého, Písmo a kúsok si prečítaj. Vnímaj, čo ti Pán hovorí k príprave tejto sviatosti a k tvojmu srdcu. Taktiež vnímaj ako sa ti Pán prihovára slovami kňaza. Môžeš sa s ním dohodnúť tiež na istej forme duchovného vedenia či poradenstva. Na záver sv. spovede môžeš kňaza poprosiť o krátku modlitbu príhovoru (ak bude ochotný).No využi deň, kedy nie je veľa ľudí v rade, skôr deň cez týždeň v prvopiatkovom týždni. Taktiež sa spýtaj, či by táto forma modlitby kňazovi nevadila. Samozrejme, ak ťa Duch bude pozývať ísť na sviatosť zmierenia aj skôr, tak počúvni.  

„Drahé deti!
Vo veľkej Božej láske prichádzam dnes k vám,
aby som vás viedla cestou pokory a tichosti.
Prvé zastavenie, deti moje, na tejto ceste je spoveď.
Odhoďte svoju pýchu a pokľaknite pred môjho Syna.
Pochopte, deti moje, že nemáte nič a nemôžete nič.
Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je hriech.
Očistite sa a prijmite tichosť a pokoru.
Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku.
Nasledujte môjho Syna. Dajte mi svoje ruky,
aby sme spoločne vystúpili na horu a zvíťazili. Ďakujem vám.“
(Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2007
– Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane)

– odporúčame každodenný večerný EXAMEN – toto duchovné cvičenie odporúčal predovšetkým Sv. Ignác z Loyoly. No skúmať svoje srdce každý večer zdôrazňoval svojim žiakom taktiež sv. František, sv. Ján Bosco, sv. Arnold Janssen a mnohí ďalší. Pre rozlišovanie Duchov a vôbec pre duchovné rozlišovanie je to malý a pritom veľký bod v každodennom prežívaní viery. Ide o scitlivenie srdca v závere dňa (prípadne aj na poludnie). Upriam svoj pohľad na Všemohúceho, ktorý nás zahŕňa svojimi dobrodeniami, poďakuj za ne a zároveň sa pozri na to, či neboli chvíle, kedy si nekonal podľa Božej vôle. V Božej prítomnosti milujúceho Boha si pýtaj silu, aby si v danej situácii, ak sa zopakuje, konal v sile Božej milosti a lásky podľa Božej vôle. https://jezuiti.sk/ignaciansky-examen/

12 pravidiel púte na SION postavenej na 5. kamienkoch Panny Márie

Zhrnutie

1. každodenné zasvätenie sa Panne Márii a obetovanie dňa na jej úmysly – záväzne (+ prečítať si posolstvo Panny Márie – odporúčame);
2. každé ráno vzývanie Ducha Svätého modlitbou: Príď Duchu Svätý tvorivý – záväzne; (kartičky s modlitbami + knižka posolstiev budú k dispozícii na Daliborku od 2.2.2022)
3. každý deň sa pomodliť svätý ruženec – záväzne;  
4. Božie slovo: pracuj s ním v nejakej podobe každý deň – záväzne
(+ duchovný denník – odporúčame);
5. Eucharistia – odporúčame prijímať čo najčastejšie v týždni.
Stredu a piatok – záväzne;
6. adorácia raz do týždňa – odporúčame;
7. pôst v stredu a piatok (3 x jedlo počas dňa) – záväzne,
(odporúčame: chlieb a voda);
8. obmedzovať (či strážiť) čas strávený na internete a sociálnych sieťach – záväzne;
9. najbližších 120 dni sa zrieknuť pitia alkoholu (výnimkou môže byť nedeľa, sviatok) – záväzne;
10. cvičenie alebo prechádzka v prírode: x-krát do týždňa – odporúčame;
11. mesačná spoveď v prvopiatkovom týždni – záväzne;
12. každodenný večer Examen v rámci večernej modlitby – odporúčame (cca 5 min. večerná modlitba);

Zdieľanie – putujeme spoločne

Každú prvú sobotu v mesiaci (na fatimskú sobotu spojenú s pobožnosťou) sa chceme spoločne modliť a bude možné sa v skupinke aj zdieľať a navzájom povzbudiť. Vždy vás budeme informovať, na ktorom mieste by sme slávili sv. omšu pre pútnikov duchovnej cesty Sion.

Formu zdieľania môžete mať taktiež ak sa pridáte ako manželia, či manželské stretko. Alebo ako Biblické Trio, ktoré ste viacerí z vás vytvorili. Texty na zdieľanie v rámci Tria si môžete dať z nedeľného evanjelia v danom týždni a mať tak stretnutie raz do týždňa osobne alebo ONLINE a podeliť sa aj o to, ako sa vám darí kráčať na duchovnú horu Sion.

Registračný formulár môžete vyplniť aj ako skupina a dať jej názov do kolónky „názov spoločenstva/stretka“, takto môžete vytvoriť svoju vlastnú skupinku v rámci našej cesty a dohodnúť si čas na zdieľanie sa raz do týždňa alebo raz za dva týždne.

Je dobré mať pri sebe niekoho, s kým cítite, že v danom programe nekráčate sami. Práve preto chceme aby ste sa zaregistrovali. Z času načas vám napíšeme pár slov na povzbudenie a taktiež vás poprosíme o spätnú väzbu ako organizačný tím. Už aj samotné duchovné puto, ktoré potvrdíme svojou registráciou sa na našu duchovnú púť nesie v sebe silu spoločenstva a jednotu na základe viery. Nezabudnime myslieť v našich modlitbách na všetkých pútnikov Sionu, aby sme tak spoločne vystúpili na jej vrchol a zakúsili obnovu v Duchu Svätom.

Samotný program ešte formujeme a zvažujeme v posledných 9-tich týždňoch pozvať niektorých z vás ku každodennému rozjímaniu nad textami. Ktoré by sme vám zaslali a mať pravidelné stretnutie raz do týždňa. Už dávnejšie sme chceli ponúknuť v rámci spoločenstva Efez tzv. Seminár obnovy v Duchu Svetom. Naša púť na Sion by mohla dobre pripraviť vaše srdcia k tomu, aby ste posledných 9 týždňov zintenzívnili prácu s Božím slovom, zúčastnili sa 9-tich katechéz a na záver zakúsili skrze prihovorenú modlitbu Krst v Duchu Svätom. O tejto možnosti vás budeme ešte informovať, no bude to samozrejme dobrovoľné. Ak bude naše spoločenstvo disponované na túto službu, radi ju poskytneme.

Oficiálny začiatok púte je v sobotu, 5.2.2022 a ukončenie bude v nedeľu,
na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (5.6.2022).

Registračný formulár (do 4.2.2022)
– klikni na nadpis

„Drahé deti!
Dnes som naplnená veľkou radosťou, lebo je dosť tých,
ktorí sa mi chcú celkom zasvätiť.
Ďakujem vám! Nezmýlili ste sa.
Môj Syn Ježiš Kristus vám chce prostredníctvom mňa udeliť zvláštne milosti.
Môj Syn má radosť z vašej odovzdanosti.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(Posolstvo, Medžugorie, 17. máj 1984 )